HomePrzetwarzanie danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – „RODO”) informujemy, iż:

1. Administratorem Twoich danych osobowych, czyli przedsiębiorcą decydującym o sposobie przetwarzania Twoich danych osobowych jest spółka Biofish Sp. z o.o. z siedzibą w Lubawce, zwana dalej spółką.

2. Spółka przetwarzać będzie następujące Twoje dane osobowe: imię, nazwisko, numer użytkownika w serwisie internetowym Spółki, adres zamieszkania lub siedziby, adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, dane o wykonywanych płatnościach (w tym numer rachunku bankowego oraz skrót numeru karty kredytowej), adres internetowy urządzenia, z którego korzystasz, rodzaj Twojej przeglądarki internetowej, składane zamówienia oraz zakupy w serwisie internetowym Spółki.

3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i wykonywania umowy o korzystanie z zamówionych przez Ciebie usług świadczonych drogą elektroniczną przez Spółkę, w tym także rozpatrywania reklamacji i rozwiązywania problemów technicznych. Przetwarzanie danych osobowych w tym celu wykonywane jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Dane o zamówieniach i transakcjach,rodzaj przeglądarki internetowej i adres urządzenia internetowego oraz dane o płatnościach wykorzystywane będą także do upewnienia się, czy transakcja przebiega prawidłowo.

4. Przetwarzanie danych osobowych w tym celu, a także w celu prowadzenia ewentualnych postępowań sądowych wykonywane jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. W przypadku, gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych wykonywane jest dla wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych i rachunkowych, podstawą przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

5. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres korzystania przez Ciebie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Spółkę na Twoją rzecz, a także przez czas niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń bądź przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego.

6. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, które przysługuje wyłącznie w stosunku do danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, wskazanego powyżej.

7. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

8. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Spółkę. Jesteś zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i wykonywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Spółkę.